Sher’s Sfeerhoekje

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Sher’s Sfeerhoekje zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Sher’s Sfeerhoekje worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Sher’s Sfeerhoekje ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.5 Sher’s Sfeerhoekje is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. Ons KvK nummer is 82810192 en ons BTW nummer is NL003734032B17.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Sher’s Sfeerhoekje zijn vrijblijvend en Sher’s Sfeerhoekje behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Sher’s Sfeerhoekje. Sher’s Sfeerhoekje is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Sher’s Sfeerhoekje dit mee binnen 14 (veertien) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Vanuit onze opslag worden ook regelmatig artikelen verkocht. Het is mogelijk dat een door u gekocht artikel uit de webwinkel kort daarvoor is verkocht aan een andere klant en derhalve niet meer leverbaar is. Hoe vervelend dan ook, helaas kunnen wij dit niet voorkomen. Uiteraard storten wij uw betaling direct terug op uw rekening!

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 De door de consument verschuldigde bedragen dienen per direct te worden voldaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
3.3 Betaling bij Sher’s Sfeerhoekje geschiedt op de afrekenpagina en kan voldaan worden per iDeal of PayPal.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Sher’s Sfeerhoekje gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 14 (veertien) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Sher’s Sfeerhoekje.

Artikel 4. Levering

4.1 Levering vindt plaats binnen 1 à 2 werkdagen na ontvangst van betaling. Deze door Sher’s Sfeerhoekje opgegeven levertijd is slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 Sher’s Sfeerhoekje hanteert vaste verzendkosten binnen Nederland van 5,99 euro voor bestellingen tot 75 euro. Bestellingen boven de 75 euro worden door Sher’s Sfeerhoekje gratis verzonden.
4.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Sher’s Sfeerhoekje verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Sher’s Sfeerhoekje geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Sher’s Sfeerhoekje garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Sher’s Sfeerhoekje daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 (veertien) kalenderdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Sher’s Sfeerhoekje de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien  kalenderdagen na aflevering aan Sher’s Sfeerhoekje te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening zijn.
7.4 Wij proberen de maten van onze artikelen, waar van belang, zo nauwkeurig mogelijk te meten en te vermelden. Bij sommige artikelen kan door de vormgeving en de manier van meten een geringe afwijking ontstaan. Sher’s Sfeerhoekje is niet verantwoordelijk voor kleine afwijkingen tot 5% van de totale afmetingen.

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien Sher’s Sfeerhoekje producten aan de afnemer levert, is Sher’s Sfeerhoekje nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Sher’s Sfeerhoekje ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Sher’s Sfeerhoekje na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Sher’s Sfeerhoekje in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Sher’s Sfeerhoekje in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Sher’s Sfeerhoekje gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Sher’s Sfeerhoekje kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan Sher’s Sfeerhoekje schriftelijk opgave doet van een adres, is Sher’s Sfeerhoekje gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Sher’s Sfeerhoekje schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door Sher’s Sfeerhoekje gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Sher’s Sfeerhoekje deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Sher’s Sfeerhoekje in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Sher’s Sfeerhoekje vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Sher’s Sfeerhoekje bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
10.5 Sher’s Sfeerhoekje probeert de verkochte en vaak unieke artikelen zo spoedig mogelijk van de website te verwijderen. Toch kan het in de praktijk voorkomen dat een door u besteld artikel in de webwinkel zojuist verkocht is. Uiteraard zullen wij u dat per omgaande melden en eveneens per omgaande het door u betaalde bedrag terugstorten op uw rekeningnummer.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.